Pedagogickí zamestnanci školy

Titul Priezvisko Meno Typ pdg. zamestnanca Kariérová pozícia E-mailový kontakt
TU iná
Ing.  Schvarc Ľubomír Riaditeľ     riaditel@spospredza.edu.sk
Mgr. Raždíková Elena Zástupkyňa riaditeľa školy   vedúca metodického združenia TU zastupca@spospredza.edu.sk
Ing.  Matúšek Dušan vedúci učiteľ praxe     d.matusek11@gmail.com
MVDr. Barnišinová, PhD. Magdaléna UOP barnisinova.m@gmail.com
Ing. Bazelidesová Janka UVVP janka301@post.sk
MVDr. Bečárová Barbora UOP I. L barbora.becarova@gmail.com
Ing. Belová Anna UOP  I. AZ annabelova@pobox.sk
Ing. Boocová Eleonóra UOP  I. T boocova@centrum.sk
RNDr. Brecíková Zuzana UPP zuzanabrecik@centrum.sk
Ing. Čanecká Emília UVVP  IV.  Z koordinátor environmentálnej výchovy em.ca@centrum.sk
Ing. Dolníková Anna UPP andol2303@gmail.com
Mgr. Drdáková Katarína UVVP katarina.drdak@gmail.com
Ing. Dudoňová Jarmila UOP  III. AZ jarmila.dudonova@gmail.com
Ing. Fabšík Vladimír UOP III. V fabsik@zoznam.sk
Mgr. Gahérová Zuzana špeciálny pedagóg úradné hodiny  streda

13.15 – 15.15 h

Ing. Gilániová Veronika UOP  v.gilaniova@gmail.com
Mgr. Horka Jozef UVVP  I. MK horkahc@gmail.com
Ing. Štefan Hoferica UOP
 Ing.  Hulínová Eva UOP   II. T koordinátor finančnej gramotnosť  hulinova.e@gmail.com
Mgr. Jambrichová Alexandra UVVP koordinátor maturitnej skúšky alexandra@jambrich.net
Ing. Jasenka Matej UOP matej.jasenka@gmail.com
Mgr. Jurkovičová Katarína UVVP  IV. K jurkovicova.katka@gmail.com
Ing. Králik Stanislav UOP skralik@inmail.sk
Mgr. Kruželová Ľudmila UPP lila.kruzelova@centrum.sk
Ing. Kuchtová Jaroslava UVVP
Ing. Kundrátová Jana UOP  II. L jankamihaldova@gmail.com
PhDr. Kyselová Soňa UVVP s.kyselova@gmail.com
Ing. Latková Beata UOP III. K latkovabeata@gmail.com
Ing. Lazar Ján UOP lazarjan2@gmail.com
Mgr. Rovňaníková Silvia UVVP III. L melisova.silvia@gmail.com
Ing. Mičurová Miroslava UOP  III. T koordinátor styku s verejnosťou micurova@gmail.com
Ing. Moravčík Štefan UOP predseda rady školy stefan.moravcik@centrum.sk
Ing. Moravčíková Zuzana UOP zuzanaondakova@azet.sk
Mgr. Chabadová Michaela UVVP II. K koordinátor prevencie michaela.mravcova@gmail.com
Ing. Némethová Katarína UOP  IV. T knemethova@pobox.sk
PaedDr. Ondrejková Soňa UOP II. T triedny učiteľ ondrejkova@spospredza.edu.sk
Ing. Pechancová Zuzana UVVP postova@centrum.sk
Ing. Samcová Helena UOP helenasamcova@gmail.com
Mgr. Štefíková Ľudmila UVVP IV. AE koordinátor výchovy k rodičovstvu a manželstvu lustef@azet.sk
Mgr. Tompošová Zuzana UPP tomposova@centrum.sk
Ing. Trnovec Ireneus UOP ireneus@post.sk
Mgr. Uhliariková Andrea UVVP uhliarikova1511@gmail.com
RNDr. Vagnerová Ľubica UPP koordinátor informatizácie, vedúca metodického združenia lubicavagner@gmail.com
Mgr. Višňovská Dana UVVP výchovný poradca visnovska.d@gmail.com

Legenda:

TU: triedny učiteľ

UVVP -učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov

UOP – učiteľ odborných predmetov

UPP – učiteľ prírodovedných predmetov