Prax

Žiaci študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu sa na praxi zúčastňujú odborných exkurzií stravovacích a ubytovacích zariadení, rôznych výstav.