Prijímacie skúšky

Pre všetkých záujemcov o štúdium plánujeme ešte Deň otvorených dverí. Uskutoční sa 17. februára 2017. Program a časový harmonogram doplníme priebežne.

Pre záujemcov o štúdium (ich rodičov, alebo výchovných poradcov), ktorí sú zaradení medzi žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zverejňujeme Zdravotné požiadavky na uchádzača študijného odboru.

Na základe schváleného plánu výkonov budeme v školskom roku 2017/18 otvárať tieto študijné odbory so zameraním:

4210 M 08 agropodnikanie, poľnohospodársky manažment (12 žiakov)

4210 M 11 agropodnikanie, agroturistika (14 žiakov)

4210 M 18 agropodnikanie, kynológia (18 žiakov)

4211 M 26 záhradníctvo, sadovnícka a krajinárska tvorba (15 žiakov)

4336 M02 veterinárne zdravotníctvo a hygiena, hygienická a laboratórna služba (29 žiakov)

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu (22 žiakov)

 

Školské výpočtové stredisko Liptovský Mikuláš pravidelne vyhodnocuje predbežný záujem žiakov 9. ročníka základnej školy a zverejňuje výsledky ich záujmu. Bližšie informácie získate TU.

Kritériá pre prijímacie skúšky konané v školskom roku 2016/17

Žiaci budú prijímaní na základe kritérií. Hlavnou časťou prijímacích skúšok sú písomné testy. Dátum prijímacích skúšok 1. kola je – I. termín: 09. 05. 2017 a II. termín: 11. 05. 2016.  Na našej škole sa prijímacie skúšky konajú zo slovenského jazyka a literatúry, z biológie alebo matematiky (matematiky je iba v študijnom odbore 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu). Všetky predmety sú v rozsahu učiva základnej školy.

Ukážky starých testov:

Slovenský jazyk a literatúra

Biológia

Matematika