Denný rozvrh

Zostava_24. 09. 2020 štvrtok

ZMENY!!!

Zostava_streda 23. 09. 2020

  • vyučovanie dištančnou formou do 20. 09. 2020 – NEJ, ETV, od 21. 09. 2020 (pondelok) je prezenčné vyučovanie.
  • do 30. 09. 2020 sa telocvičňa ani posilňovňa  na vyučovanie TSV nevyužíva.

Aktuálne informácie – opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ohľadom Covid-19 zo dňa 16. septembra 2020:

https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-1692020/

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (príloha č. 1a).

vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti

Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka. Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily apod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy na školský rok 2020/2021. Predkladá  po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

Vstup do školy je oboma vchodmi priebežne od 6.40 h.

Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter s povinným meraním teploty.

Žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.

 ⦁ stravovanie v školskej jedálni

od  16. septembra 2020 do odvolania sa vydávajú obedy nasledovne:
  • od 11.00 h do 12.00 h zamestnanci školy + cudzí stravníci
  • od 12.05 h do 12.35 h žiaci školy okrem žiakov, ktorí končia v daný deň vyučovanie 6. v. h., prípadne majú prax v priestoroch školy  + zamestnanci školy
  • od 12.40 h do 13.20 h zamestnanci školy + cudzí stravníci
  • od 13.20 h do 13.40 h žiaci školy, ktorí končia v daný deň vyučovanie 6. v. h., prípadne majú prax v priestoroch školy + zamestnanci školy
  • pri vstupe do ŠJ rešpektovať zásadu R.O.R., nezabudnúť na vstup s rúškom, primeraný odstup a dezinfekciu rúk
  • počas stravovania prebieha pravidelná dezinfekcia priestorov v školskej jedálni
  • púšťať žiakov po skupinách
  • v

Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred školou.

Stredná škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy.

Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko –epidemiologickými nariadeniami.

https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/

https://www.minedu.sk/b-groehling-na-novy-skolsky-rok-sme-pripraveni/

Podmienky vstupu do školy

ZOZNAM UČITEĽOV_SKRATKY_2020_2021