Denný rozvrh

AKTUÁLNE!!!

Začiatok vyučovania v školskom roku 2020/2021 je v stredu 02. 09. 2020 o 8.30 h.

Letné prázdniny – od 1. júla 2020 do 31. augusta 2020.

príhovor riaditeľa školy na záver_školského roka 2019/20

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/SS%CC%8C%2022.6.2020.pdf

pokyny na záver šk. r. 2019_20_žiaci_1.-3. ročníka

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-materske-skoly-zakladne-skoly-stredne-skoly-a-skolske-zariadenia-k-22-6-2020/

Stanovisko _ŽSK_otváranie stredných škôl po Korone_2020

streda 10. 06. 2020

https://www.minedu.sk/

https://www.minedu.sk/rozhodnutia-a-usmernenia-v-case-covid-19/

https://www.minedu.sk/data/att/16564.pdf

utorok 09. 06. 2020

https://www.ta3.com/clanok/1185195/tb-i-matovica-po-rokovani-konzilia-o-dalsom-uvolneni-opatreni.html

Harmonogram odovzdávania a preberania učebníc pre žiakov 1. – 3. ročníka

(v pondelky 08. 06., 15. 06., 22. 06. 2020)

 • je potrebné dodržiavať hygienické a bezpečnostné opatrenia – rúška, dezinfekcia rúk, odstupy žiakov, meranie teploty – TU zváži rozdeliť žiakov do skupín (napr. 1 skupina v triede, 2. skupina v sklade a potom sa prestriedajú, využívať pokyny usmernení, ktoré boli stanovené pre MS, KS, AS)

harmonogram odovzdávania a preberania učebníc_2019_20 žiaci 1. – 3. ročníka

streda 27. 05. 2020

Absolventské skúšky (administratívna forma)

 • o 9.30 h – žiaci 3. V – odsúhlasenie  známok, preberanie vysvedčení, odovzdávanie učebníc, kľúčov od skriniek
 • je potrebné dodržiavať stanovené bezpečnostné opatrenia

pondelok 25. 05. 2020

Príspevok našej žiačky v časopise Agrobiznis v súťaži o sebestačnosti Slovenska

http://www.agrobiznis.sk/component/content/article/1-uvod/5357-moj-prispevok-k-sebestanosti-u-nas-zvierata-kmime-krmivami-ktorych-povod-pozname

Patrícia Milcová, 4. L

Patrícia, ďakujeme…

streda 13. 05. 2020

záverečné činnosti v  šk. r. 2019/2020 pre 4. roč. a 3. V

štvrtok 07. 05. 2020

INFORMÁCIE O PRIJÍMANÍ NA STREDNÚ ŠKOLU

ORGANIZÁCIA PRIJÍMACIEHO KONANIA V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

Kritériá prijímacieho konania na SOŠPaSV v Žiline pre školský rok 2020/2021

pondelok 04. 05. 2020

skupiny príbuzných predmetov pre MS a AS

Skupiny príbuzných predmetov_MS_2020

Skupiny príbuzných predmetov_AS_2020

streda 29. 04. 2020

INFORMÁCIE O PRIJÍMANÍ NA STREDNÚ ŠKOLU

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

Rozhodnutie ministra školstva

PRIJÍMANIE NA SŠ_2020_2021

Kritériá prijímacieho konania na všetky odbory vzdelávania strednej školy okrem osemročného vzdelávacieho programu

Kritériá prijímacieho konania

Záväzné potvrdenie o nastúpení – nenastúpení na štúdium

 

piatok 24. 04. 2020

 

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizacii-internej-casti-maturitnej-skusky-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020/

štvrtok 23. 04. 2020

Maturitná skúška

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR ruší externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020, a to riadny i náhradný termín.

Zároveň vydáva nasledovné Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020. (posledná aktualizácia 04. 05. 2020)

Absolventská skúška, záverečná skúška, záverečná pomaturitná skúška a celkové zhodnotenie manuálnych zručností

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva nasledovné Rozhodnutie o termínoch a organizácii absolventskej skúšky, záverečnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

pondelok 20. 04. 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva aktualizáciu Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020.

https://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-strednych-skol.pdf

štvrtok 16. 04. 2020

Riaditeľ školy oznamuje, že na našej škole budú v 2. polroku školského roka klasifikované všetky predmety napriek prerušenému vyučovaniu z dôvodu ochorenia koronavírus. Hodnotenie žiakov so ŠVVP (žiaci s mentálnym postihnutím, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami) budú hodnotení v zmysle Usmernenia na hodnotenie žiakov SŠ, OU a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 6. 4. 2020, bod 7.

streda 15. 04. 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

utorok 14. 04. 2020

OZNAMY:

Činnosť krúžkov

 • Na našej škole v období prerušenia vyučovania z dôvodu koronavírusu bude fungovať 6 krúžkov online:

  • Angličtina krok za krokom, vedúca ZÚ Ing. Janka Bazelidesová
  • Krúžok ANJ, vedúca ZÚ  Ing. Emília Čanecká
  • Spoznávame prírodu, vedúca ZÚ Ing. Anna Belová
  • Krúžok cestovného ruchu, vedúca ZÚ Ing. Miroslava Mičurová
  • Dejepis + , vedúca ZÚ Mgr. Dana Višňovská
  • Žiacka školská rada, vedúca ZÚ Mgr. Dana Višňovská

Prerušenie školského vyučovania, praktické MS

Podľa rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. 03. 2020 do odvolania; prerušenie vyučovania sa týka akýchkoľvek výchovno-vzdelávacích aktivít so žiakmi organizovaných na pôde školy, vrátane organizovania praktickej časti maturitnej skúšky. Termíny praktickej časti MS budú určené v zmysle citovaného rozhodnutia v závislosti od termínu odvolania prerušenia školského vyučovania.   

 

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov  všetkým zamestnancom, žiakom i priateľom školy praje

                                    vedenie školy

                        

pondelok 06. 04. 2020

uverejňujeme aktuálnu informáciu:

Usmernenie na hodnotenie žiakov SŠ_2019_2020_Koronavírus

https://www.minedu.sk/usmernenie-na-hodnotenie-ziakov-strednych-skol/

 

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

webová stránka https://www.ucimenadialku.sk/ , ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu, má pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.

 Na stránke sú uvedené dôležité termíny a usmernenia pre školy a školské zariadenia tak, aby disponovali jasnými a jednoznačnými informáciami.

V jednotlivých častiach sú odporúčania pre vyučujúcich aj pre manažmenty škôl, ako postupovať v čase prerušenia vyučovania a prezenčnej výučby pri rešpektovaní možností a potrieb jednotlivých žiakov a študentov, rodičov i učiteľov.

Súčasťou webovej stránky je aj prehľad dostupných komunikačných nástrojov a platforiem, elektronických zdrojov a existujúcej podpory pre školy, pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj pre rodičov.

 Stránka sa bude priebežne aktualizovať, preto odporúčame pravidelné sledovanie zverejňovaných informácií.

 S pozdravom

RNDr. Dana Čuláková, PhD.

vedúca oddelenia odborných a metodických činností

Okresný úrad Žilina, odbor školstva

Vysokoškolákov 8556/33B

010 08 Žilina

tel. : 041/7335872

e-mail: Dana.Culakova@minv.sk
www: http://www.minv.sk/?odbor-skolstva-za

štvrtok 25. 03. 2020

www.ucimenadialku.sk

V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu.
Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.

utorok 24. 03. 2020

https://www.minedu.sk/vyucovanie-na-skolach-je-prerusene-do-odvolania-pisomne-maturity-su-zrusene/

     Vyučovanie na školách bude prerušené až do odvolania, uviedol dnes na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.
     „Písomné maturitysa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda „ústne maturity„, by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020. Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.
     „Budem robiť všetko preto, aby sme školský rok štandardne ukončili. Možno to situácia s vírusom skomplikuje, ale ja verím, že to spoločne zvládneme a hlavne ostaneme zdraví. Chcel by som tiež ubezpečiť učiteľov a rodičov, že neprebrané učivo nebudeme považovať za problém a presunieme ho do ďalšieho ročníka,“ ubezpečuje minister školstva.
     Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.
     V prípade vysokoškolákov chce minister školstva apelovať na Slovenskú rektorskú konferenciu, aby akceptovala tento stav a nastavila štandardy vzdelávania podľa súčasnej situácie.
     Minister už v súvislosti s prerušenou výučbou na školách rokoval s riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom. Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami.
     Rovnako predstavil novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.
     „Budem sa snažiť hľadať ďalšie riešenia, ako toto celé rodičom aj učiteľom uľahčiť. Chcel by som zároveň vyzvať rodičov aj učiteľov, aby boli zhovievaví, aby spolu komunikovali, počúvali sa a snažili sa vzájomne si pomôcť. Pre nás všetkých je to nová situácia. Preto sa snažme, prosím, čo najviac spolupracovať, „  vyhlásil minister Branislav Gröhling.

https://www.minedu.sk/moznosti-distancneho-vzdelavania-pre-skoly/

Oznam pre 4. Z

dňa 31.3.2020 (utorok) je termín odovzdania maturitných prác  z praxe. Z dôvodu, že nie je možné odovzdať tieto práce osobne, je potrebné (v podobe textová časť pdf, prílohy pdf a Power Point prezentáciu) ich odovzdať do stanoveného termínu elektronicky na mail: jarmila.dudonova@spospredza.edu.sk

 

piatok 20. 03. 2020

Oznam pre všetkých žiakov školy,

vedenie školy prikazuje všetkým žiakom školy, aby pozorne sledovali edupage (elektronickú žiacku knižku), kde Vám zadávajú Vaši učitelia úlohy na samoštúdium  z jednotlivých predmetov. Tiež je vo vzájomnom záujme dať spätnú väzbu učiteľovi, že ste oznam čítali a rozumiete mu. Netreba to brať na ľahkú váhu, môžete byť za Vašu prácu hodnotení známkou. Prosíme Vás o zodpovedný prístup v tejto mimoriadne ťažkej spoločenskej situácii, prajeme Vám veľa zdravia a životných úspechov.

                                                                               vedenie školy

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020.

Školská jedáleň je zatvorená (žiaci i zamestnanci sú hromadne odhlásení z obedov). Žiadame aktuálne sledovať stránku školy.

                                                                         vedenie školy

staršie dokumenty:

Príkaz predsedníčky ŽSK č. 2_2020

http://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/zilinsky-samospravny-kraj-sprisnuje-opatrenia-2.html

https://www.vlada.gov.sk//upozornenie/

https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-vydalo-druhe-usmernenie-v-suvislosti-so-sirenim-koronavirusu/

http://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/koronavirus.html

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

odbor školstva a športu ŽSK v spolupráci s odborom zdravotníctva ŽSK Vám, s cieľom eliminovať riziko šírenia nákazy COVID 19, odporúča do piatku 13.03.2020 zabezpečiť:

 • aby sa všetci žiaci školy, ktorí vykonávajú praktické vyučovanie vo firmách, spoločnostiach, nemocniciach atď. presunuli do priestorov školy,  t. j. žiaci nebudú vykonávať praktické vyučovanie;
 • aby boli zrušené všetky súťaže, výstavy, konferencie, lyžiarske výcviky, dni otvorených dverí, príp. ostatné aktivity, kde by sa žiaci sústreďovali v skupinách a mohlo by dôjsť k šíreniu nákazy,
 • aby bola zrušená záujmová, krúžková a ostatná činnosť v centrách voľného času, jazykových školách a školských internátoch, ktorá prebieha na pôde školy, alebo školského zariadenia.

Žiadame Vás, aby ste sa riadili uvedeným odporúčaním, opatreniami a postupmi pri zabráneniu šírenia možnej nákazy COVID 19.

Toto opatrenie platí od utorka 10.03.2020 – 13.03.2020.

S úctou

Mgr. Janka Školová

riaditeľka odboru školstva a športu

 Žilinský samosprávny kraj