Koordinátori a ich činnosť

VÝCHOVNÝ PORADCA:
Mgr. Dana VIŠŇOVSKÁ

kontakt: dana.visnovska@spospredza.edu.sk

Plán výchovného poradcu 2020/2021

KARIÉROVÝ PORADCA:
Ing. Miroslava MIČUROVÁ

kontakt: miroslava.micurova@spospredza.edu.sk

Plán kariérového poradcu 2020/2021

KOORDINÁTOR FINANČNEJ GRAMOTNOSTI: Ing. Eva HULINOVÁ

kontakt: eva.hulinova@spospredza.edu.sk
Plán koordinátora finančnej gramotnosti 20202021

Na škole v 3. ročníku vyučujeme predmet Finančná gramotnosť všetkých žiakov. Vo finančnej gramotnosti sa žiaci vzdelávajú aj prostredníctvom vzdelávacieho programu Viac ako peniaze od spoločnosti JA Slovensko. V prípade úspešnosti záverečného testu na konci šk. roka môžu získať od spoločnosti JA Slovensko certifikát o zvládnutí tohto vzdelávacieho programu.

KOORDINÁTOR ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI:
Mgr. Alexandra JAMBRICHOVÁ

kontakt: alexandra.jambrichova@spospredza.edu.sk
Plán práce koordinátora čitateľskej gramotnosti

KOORD. ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY:
Ing. Mgr. Emília ČANECKÁ

kontakt: emilia.canecka@spospredza.edu.sk
Plán práce koordinátora environmentálnej výchovy

KOORDINÁTOR PREVENCIE:
Mgr. Ľudmila ŠTEFÍKOVÁ

kontakt: ludmila.stefikova@spospredza.edu.sk
Preventívny_program
Kontakty – pomoc a prevencia
Metodické usmernenie 3/2020 k prevencii kriminality a sociálno-patologických javov
25_Vnútorná_smernica_k_prevencii_a_riešeniu_šikanovania_žiakov
Trestnoprávne hľadisko šikany

KOORDINÁTOR VÝCHOVY K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU:
Ing. Katarína NÉMETHOVÁ

kontakt: katarina.nemethova@spospredza.edu.sk

KOORDINÁTOR Žiackej školskej rady
Mgr. Dana VIŠŇOVSKÁ

kontakt: dana.visnovska@spospredza.edu.sk
Plán práce koordinátora Žiackej školskej rady