Rada školy

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán vyjadrujúci a presadzujúci miestne záujmy, záujmy rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania. Posudzuje činnosť školy, plní funkciu verejnej kontroly práce riadiacich pracovníkov školy a ostatných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na vytváraní podmienok pre výchovu a vzdelávanie v škole. Rada školy sa riadi pravidlami, ktoré má ustanovené v štatúte.

Činnosť rady školy:

 • uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy; navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy;
 • predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy, alebo sa vyjadruje k návrhu zriaďovateľa na odvolanie riaditeľa školy, z funkcie;
 • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy;
 • vyjadruje sa k návrhu na zrušenie školy, jej spájanie, alebo združovanie s inými školami;
 • vyjadruje sa ku skutočnostiam uvedeným v § 5, ods. 7 zákona 596/2003 Z.z.

Členovia Rady školy:

 • Ing. Štefan Moravčík – Predseda, zástupca pedagogických zamestnancov
 • Ing Stanislav Králik – zástupca pedagogických zamestnancov
 • Mgr. Ľubomíra Štyriaková – zástupca nepedagogických zamestnancov
 • Iveta Poliaková – zástupca rodičov
 • Branislav Hanuliak – zástupca rodičov
 • Ružena Zelinová – zástupca rodičov
 • Mária Štefková, 4. T – zástupca žiakov
 • Lívia Fabiánová – zástupca zriaďovateľa
 • Ing. Zuzana Kasáková – zástupca zriaďovateľa
 • Ing. Katarína Jakubíková – zástupca zriaďovateľa
 • Ľubomír Sečkár – zástupca zriaďovateľa

Štatút rady školy