Prijímacie skúšky

AKTUÁLNE

Kritériá pre prijímacie konanie na vyššie odborné štúdium pre šk. rok 2020/2021 boli schválené 20. mája 2020 a  následne zverejnené.

Kritériá pre prijímacie konanie na vyššie odborné štúdium pre šk. rok 2020/2021

AKTUÁLNE (súlade  s Rozhodnutím o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v SŠ v čase mimoriadnej situácie v šk. roku 2019/2020)

Kritériá pre prijímacie konanie pre šk. rok 2020/2021 boli schválené 06. mája 2020 a  07. mája 2020 zverejnené .

Kriteriá pre prijímacie konanie 2020/2021

ORGANIZÁCIA PRIJÍMACIEHO KONANIA V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

Na základe schváleného plánu výkonov budeme v školskom roku 2020/21 otvárať tieto študijné odbory so zameraním:

4210 M 08 agropodnikanie, poľnohospodársky manažment (12 žiakov)

4210 M 11 agropodnikanie, agroturistika (14 žiakov)

4210 M 18 agropodnikanie, kynológia (24 žiakov)

4211 M 26 záhradníctvo, sadovnícka a krajinárska tvorba (14 žiakov)

4336 M02 veterinárne zdravotníctvo a hygiena, hygienická a laboratórna služba (30 žiakov)

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu (10 žiakov)

2940 M potravinárstvo – 05 Spracúvanie mlieka (14 žiakov)

Pre absolventov maturitného štúdia ponúkame možnosť študovať v odbore:

4221 Q vidiecka turistika (24 žiakov)

NEAKTUÁLNE:

Pre všetkých záujemcov o štúdium plánujeme ešte Deň otvorených dverí. Uskutoční sa 12. februára 2020 (streda).

Pre záujemcov o štúdium (ich rodičov, alebo výchovných poradcov), ktorí sú zaradení medzi žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zverejňujeme Zdravotné požiadavky na uchádzača študijného odboru.

Školské výpočtové stredisko Liptovský Mikuláš pravidelne vyhodnocuje predbežný záujem žiakov 9. ročníka základnej školy a zverejňuje výsledky ich záujmu. Bližšie informácie získate TU.

Kritériá pre prijímacie pohovory pre šk. rok 2020/2021 boli schválené 10. marca 2020 a následne zverejnené.Kritéria pre prijímacie skúšky 2020/2021

Žiaci budú prijímaní na základe kritérií. Hlavnou časťou prij/ímacích skúšok sú písomné testy. Dátum prijímacích skúšok 1. kola je – I. termín: 11. mája 2020 a II. termín: 14. mája 2020.  Na našej škole sa prijímacie skúšky konajú:

  • zo slovenského jazyka a literatúry a biológie uchádzači odborov agropodnikanie, záhradníctvo a veterinárne zdravotníctvo a hygiena
  • zo slovenského jazyka a literatúry a chémie uchádzači odboru potravinárstvo
  • zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky uchádzači odboru manažment regionálneho cestovného ruchu.

Všetky predmety sú v rozsahu učiva základnej školy.

Ukážky testov z predchádzajúcich školských rokov:

Slovenský jazyk a literatúra

Biológia

Matematika

Chémia