Prijímacie skúšky

Pre všetkých záujemcov o štúdium plánujeme ešte Deň otvorených dverí. Uskutoční sa 8. februára 2019.

Pre záujemcov o štúdium (ich rodičov, alebo výchovných poradcov), ktorí sú zaradení medzi žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zverejňujeme Zdravotné požiadavky na uchádzača študijného odboru.

Na základe schváleného plánu výkonov budeme v školskom roku 2019/20 otvárať tieto študijné odbory so zameraním:

4236 M – Ekonomika pôdohospodárstva (12 žiakov)

4210 M 08 agropodnikanie, poľnohospodársky manažment (12 žiakov)

4210 M 11 agropodnikanie, agroturistika (12 žiakov)

4210 M 18 agropodnikanie, kynológia (20 žiakov)

4211 M 26 záhradníctvo, sadovnícka a krajinárska tvorba (16 žiakov)

4336 M02 veterinárne zdravotníctvo a hygiena, hygienická a laboratórna služba (24 žiakov)

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu (10 žiakov)

2940 M potravinárstvo – 05 Spracúvanie mlieka (12 žiakov)

 

Školské výpočtové stredisko Liptovský Mikuláš pravidelne vyhodnocuje predbežný záujem žiakov 9. ročníka základnej školy a zverejňuje výsledky ich záujmu. Bližšie informácie získate TU.

Schválené kritériá pre prijímacie pohovory_2019

Nové kritériá pre školský rok 2019/20 budú zverejnené po schválení v pedagogickej rade v mesiaci marec 2019.

Žiaci budú prijímaní na základe kritérií. Hlavnou časťou prijímacích skúšok sú písomné testy. Dátum prijímacích skúšok 1. kola je – I. termín: 13. mája 2019 a II. termín: 16. mája 2019.  Na našej škole sa prijímacie skúšky konajú:

  • zo slovenského jazyka a literatúry a biológie uchádzači odborov agropodnikanie, záhradníctvo a veterinárne zdravotníctvo a hygiena
  • zo slovenského jazyka a literatúry a chémie uchádzači odboru potravinárstvo
  • zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky uchádzači odboru manažment regionálneho cestovného ruchu.

Všetky predmety sú v rozsahu učiva základnej školy.

Ukážky testov z predchádzajúcich školských rokov:

Slovenský jazyk a literatúra

Biológia

Matematika

Chémia