Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS

ADMINISTROVANÉ TESTY EČ MS, TÉMY A ZADANIA PFIČ MS

V školskom roku 2017/2018 budú administrované:

  • testy EČ MS z predmetov slovenský jazyk a literatúra,
  • centrálne zadaný súbor štyroch tém PFIČ MS z vyučovacieho jazyka – slovenský jazyk a slovenská literatúra,
  • testy EČ MS z predmetov anglický jazyk,  nemecký jazyk, rúrovne B1 a B2,
  • centrálne vypracované zadania PFIČ MS z predmetov anglický jazyk,  nemecký jazyk, rúrovne B1 a B2,
  • testy EČ MS z predmetu matematika.

4 CHARAKTERISTIKA TESTOV EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS

Slovenský jazyk a literatúra (SJL),
Trvanie EČ MS: 100 minút
Formát úloh: 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou
Trvanie PFIČ MS: 150 minút
Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)

Anglický jazyk (AJB1), nemecký jazyk (NJB1), 
Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
Trvanie EČ MS: 100 minút
Formát úloh: 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou
Trvanie PFIČ MS: 60 minút
Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou
(jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

Anglický jazyk (AJB2), nemecký jazyk (NJB2)
Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
Trvanie EČ MS: 120 minút
Formát úloh: 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou

Matematika (MAT)
Trvanie EČ MS: 150 minút
Formát úloh: 20 úloh s krátkou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede

Podrobné špecifikácie testov EČ MS, tém a zadaní PFIČ MS sú zverejnené na stránke NÚCEM.