Termíny EČ a PFIČ MS

EČ a PFIČ MS sa v našej škole uskutočnia v dňoch 13. – 15. marca 2018. Administrácia EČ a PFIČ MS sa uskutoční podľa organizačných pokynov NÚCEM, ktoré budú zverejnené na webových stránkach NÚCEM  www.nucem.sk a CVTI SR-ŠVS maturita.svsbb.sk, www.svs.edu.sk.

Administrátormi testov budú učitelia našej školy. Administrátori testov nesmú mať aprobáciu z predmetu, z ktorého žiaci píšu test EČ MS a PFIČ MS a nemali by to byť ich triedni učitelia.

Regulárny priebeh administrácie bude kontrolovať a zabezpečovať externý dozor – predsedovia predmetových maturitných komisií (MK) a dohľad nad priebehom MS bude vykonávať predseda školskej MK.

V prípade malého počtu maturujúcich žiakov (menej ako 12) z niektorého predmetu môže príslušný Okresný úrad, odbor školstva odporučiť školám vytvoriť spoločné skupiny na administráciu EČ a PFIČ MS.

Riadny termín EČ a PFIČ MS 2018
13. 03. 2018 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
14. 03. 2018 (streda) – anglický jazyk, nemecký jazyk
15. 03. 2018 (štvrtok) – matematika