Termíny EČ a PFIČ MS

EČ a PFIČ MS sa v našej škole uskutočnia v dňoch 17. – 18. marca 2020.

Administrácia EČ a PFIČ MS sa uskutoční podľa organizačných pokynov NÚCEM, ktoré sú zverejnené na webových stránkach NÚCEM  www.nucem.sk a CVTI SR-ŠVS maturita.svsbb.sk, www.svs.edu.sk.

Administrátormi testov budú učitelia našej školy. Administrátori testov nesmú mať aprobáciu z predmetu, z ktorého žiaci píšu test EČ MS a PFIČ MS a nemali by to byť ich triedni učitelia.

Regulárny priebeh administrácie bude kontrolovať a zabezpečovať externý dozor – predsedovia predmetových maturitných komisií (MK) a dohľad nad priebehom MS bude vykonávať predseda školskej MK.

V prípade malého počtu maturujúcich žiakov (menej ako 12) z niektorého predmetu môže príslušný Okresný úrad, odbor školstva odporučiť školám vytvoriť spoločné skupiny na administráciu EČ a PFIČ MS.

Riadny termín EČ a PFIČ MS 2020:

17. 03. 2020 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra

18. 03. 2020 (streda) – anglický jazyk

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 31. marca až 03. apríla 2020. Podrobné informácie o organizácii náhradného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 03. až 08. septembra 2020. Podrobné informácie o organizácii opravného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu. Zber dát o výsledkoch žiakov z PFIČ MS 2020 cez informačný systém pre EČ a PFIČ MS bude prebiehať v termíne od 11. mája 2020 do 12. júna 2020.